کاربردهای بالینی

Appoptotic Cell removal

حضور اسپرم های مرده در آماده سازی نومنه ی اسپرم برای لقاح مصنوعی و یا مطالعات دیگر ، کیفیت نمونه را به شدت کاهش می دهد . متاسفانه، تکنیک های رایج و معمولی به منظور آماده سازی اسپرم قادر نیستند که اسپرم های آپوپتوز شده را به طور کامل از اسپرم های سالم جدا کنند .
Annexin V MicroBeads در ترکیب با تکنولوژی مکس به منظور جداسازی انتخاب شده ی اسپرم های مرده از نمونه ی اولیه به کار می رود. با این روش حتی اسپرماتوزوا های مرده ی اولیه هم به طور کامل تخلیه می شوند.