کاربردهای بالینی

CliniMACS system

سیستم های CliniMACS یکسری برنامه های انعطاف پذیر را برای جداسازی هر نوع سلول را پیشنهاد می کند.این دستگاه ها و سیستم ها امکانت انتقال کاربرد های آزمایشگاهی را به کاربرد های بالینی در زمینه ی سلول درمانی امکان پذیر می کند.