کاربردهای پژوهشی

مولکولی مکس

محصولات آنالیز مولکولی مکس ، کیت ها و معرف های خلاقانه ای را برای جداسازی آسان ، راحت  و آنالیز mRNA،microRNA ، DNA، Protein، Virus و Organelles  ها را فراهم آورده اند .

  • Transfection and Transduction

امروزه دستکاری ژنتیکی سلول به یک تکنیک استاندارد در هر آزمایشگاهی تبدیل شده است.

MACSfectin Reagent   انتقال,SiRNA Plasmid DNA,mRNA به درون سلول را امکان پذیر کرده اند.

  • MultiMACS M96 Separator

این دستگاه با کیت MultiMACS  کار می کند ، که برای فعالیت های بی شماری به کار می روند که عبارت اند از :

  • آماده سازی نوکلئیک اسید (mRNA and in-column cDNA synthesis)
  • خاص سازی پروتئین (epitope-tagged proteins, (co-)immunoprecipitation, via biotinylated capture probes)
  • تحقیقات ویرس (Isolation of infectious virues particles such as HIV-1 In-column enzymatic reactions at 37 °C or 42 °C)

این دستگاه این امکان را به شما می دهد که دمای نمونه را در ستون ها بین ۳۷ تا ۴۲ درجه تنظیم کند . این ویژگی به شدت برای جداسازی mRNA  و سنتز مستقیم  cDNA  در ستون ایدا آل می باشد، کاهش چشمگیر در از دست دادن نمونه ی mRNA و  cDNA.