English | فارسی

تست های بارداری

هورمون hCG در حین حاملگی تولید می شود. این هورمون توسط جفت که تخم را پس از لانه گیری در رحم تغذیه می کند، ایجاد می شود . hCG اولین بار حدود ۱۱ روز پس از لقاح در خون و بین ۱۲ تا ۱۴ روز پس از لقاح در ادرار قابل اندازه گیری است . به طور طبیعی مقدار HCG هر ۷۲ ساعت دوبرابر می شود . سطح این هورمون در هفته های ۸ تا ۱۱ به حداکثر خود رسیده و سپس در ادامه حاملگی کاهش می یابد. با اندازه گیری سطح این هرمون در بدن می توان بارداری یا عدم بارداری فرد را مشخص نمود. تست های بارداری سریع روش های راحت و مقرون به صرفه ای جهت مشخص شدن سریع بارداری می باشند که درصد اطمینان این تستها تا 99% می باشد و در چند مدل مختلف ( تست با ادرار – تست با سرم خون ) توزیع می شود. این تست ها در 3 نوع مختلف ارائه می شوند که در ادامه شرح داده خواهند شد.

تست بارداری نواری
تست های نواری در دو حالت Urine (ادرار ) و Urine Serum ( سرم ) توزیع می شود ، با این توضیح که تست های ادراری خانگی و تست های سرمی صرفا مخصوص استفاده در آزمایشگاه ها می باشد و از طریق سرم خون گرفته شده از فرد انجام می شود که شامل یک نوار تست می باشد که طریقه مصرف آن به شرح ذیل می باشد :
ابتدا ادرار را در ظرف تمیزی مانند لیوان یکبار مصرف بریزید. ( ادرار اول صبح بهترین نمونه می باشد. ) تست را از داخل فویل خارج کرده و قسمتی که فلش روی نوار مشخص کرده است را به مدت 3 الی 5 ثانیه داخل ادرار نگه داشته سپس خارج می کنیم و بر روی سطحی صاف قرار می دهیم و نتیجه را بعد از 3 الی 5 دقیقه می خوانیم.

تست نواری بارداری

تست بارداری Cassette
تست های Cassette در دو حالت Urine (ادرار ) و Urine Serum ( سرم ) توزیع می شود ، با این توضیح که تست های ادراری خانگی و تست های سرمی صرفا مخصوص استفاده در آزمایشگاه ها می باشد و از طریق سرم خون گرفته شده از فرد انجام می شود که شامل یک نوار تست داخل محفظه ای کاستی شکل به همراه قطره چکان می باشد که طریقه مصرف آن به شرح ذیل می باشد :
ابتدا ادرار را در ظرف تمیزی مانند لیوان یکبار مصرف بریزید. ( ادرار اول صبح بهترین نمونه می باشد. ) تست را از داخل فویل خارج کرده و بر روی سطحی صاف قرار دهید ، به وسیله قطره چکان داخل بسته بندی3 قطره ادرار داخل محل مشخص شده با شکل O بریزید و بعد از 3 الی 10 دقیقه تست را بخوانید.

تست تشخیص بارداری

تست بارداری Midstream
تست Midstream در حالت Urine (ادرار ) توزیع می شود ، با این توضیح که تست های urine خانگی است ، شامل یک نوار تست داخل محفظه ای خودکاری شکل است که طریقه مصرف آن به شرح ذیل می باشد :
تست را از داخل فویل خارج می کنیم ، درپوش تست را برمی داریم ، تست را از قسمت انتهایی گرفته و منفذ تعبیه شده بر روی تست را به مدت 3 الی 5 ثانیه در مسیر ادرار بگیرید ، درپوش تست را بگذارید و تست را بر روی سطحی صاف قرار دهید و نتیجه را بین 1 الی 5 دقیقه بخوانید.

تست تشخیص بارداری خانگی