English | فارسی

توسط تکنولوژی موجود در دستگاه PCS 2 می¬توان پلاسمای مورد نیاز در درمان بیماری¬های خاص را از یک اهدا کننده جمع¬آوری کرد. پس از جداسازی پلاسمای مورد نیاز، باقی اجزای غیر انتخابی خون به اهدا کننده بر می-گردند. این پلاسمای جمع آوری شده در درمان بیماری¬هایی از قبیل MS و هموفیلی کاربرد دارد. همچنین این دستگاه مشکلات سیستم¬های قبلی مانند در معرض قرارگیری چند اهدا کننده برای یک بیمار را برطرف کرده به طوری که همان میزان پلاسما که از چندین اهدا کننده دریافت می¬شد، از یک اهدا کننده جمع آوری می¬شود و مشکلاتی از قبیل انتقال عفونت، باکتری و یا تطابق خونی بین اهدا کننده و بیمار را کاهش داده است.

PCS 2 - فارمد بهین آزما