تست سریع تشخیص تروپونین (I (cTnI

تست سریع تشخیص تروپونین (I (cTnI

تست سریع تشخیص تروپونین (I (cTnI فارمد بهین آزما یک تست سریع و کیفی بر اساس کروماتوگرافی ایمونو اسی جهت تشخیص کیفی تروپونین I در خون کامل، سرم و پلاسمای انسان می‌باشد. این کیت به عنوان یکی از روش‌های بررسی انفارکتوس میوکارد استفاده می‌شود.