تست نواری مورفین

تست نواری مورفین

تست تشخیص سریع مورفین در ادرار بر اساس ایمونوکروماتوگرافی بوده و برای تشخیص مواد مخدر در نمونه ادرار بکار می رود. این سنجش می تواند حین درمان هم مورد استفاده قرار گیرد.

این آزمایش تنها برای نتایج مقدماتی تحلیلی مناسب است و برای تایید نتایج باید از متد شیمیایی دقیق تر استفاده گردد.کروماتوگرافی گازی/ طیف سنجی جرمی (GC/MS) به عنوان متد مورد قبول توسط سازمان سوء مصرف مواد مخدر و سلامت روانی (SAMHSA)  جهت تایید نتایج پایه گذاری شده است.

مورفین، این ماده مخدر شامل گروه بزرگی از مواد است که با کم اثر کردن سیستم عصبی، درد را کنترل می کنند. سوء مصرف و اعتیاد به آنها در دوزهای بالا می تواند باعث کاهش توانایی، عدم تصمیم گیری، کاهش تنفس، هیپوترمی و کما شود. مورفین بدون تغییر از ادرار خارج می شود و تا چند روز پس از مصرف (بسته به دوز مصرف) در ادرار قابل تشخیص است.