تست نواری BZO در ادرار

تست نواری BZO در ادرار

تست تشخیص سریع BZO فارمد بهین آزما یک تست سریع و کیفی براساس کروماتوگرافی ایمونو اسی جهت تشخیص کیفی اگزازپام (متابولیت اصلی) با حد مرزی ng/ml 300 در ادرار انسان می باشد. نتایج مثبت حاصل از این تست برای تایید نیازمند به آزمایش تکمیلی با استفاده از طیف سینجی جرمی/ گاز – کروماتوگرافی (GC/MS) می باشد. در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش، برای قضاوت در مورد سوء مصرف مواد نیاز به معاینات کلینیکی می باشد.