تست نواری PCP در ادرار

تست نواری COC در ادرار

تست تشخیص سریع PCP فارمد بهین آزما یک تست سریع و کیفی براساس کروماتوگرافی ایمونو اسی جهت تشخیص کیفی فن سیکلیدین با حد مرزی ng/ml 20 در ادرار انسان می باشد. نتایج مثبت حاصل از این تست برای تایید نیاز به آزمایش تکمیلی با استفاده از طیف سنجی جرمی/گاز کروماتوگرافی (GC/MS) می باشد. در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش، برای قضاوت در مورد سوء مصرف مواد نیاز به معاینات کلینیکی می باشد.