تست کاستی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری (مدفوع)

تست کاستی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری (مدفوع)

تست تشخیص سریع آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع  فارمد بهین آزما یک تست سریع و کیفی براساس کروماتوگرافی ایمونو اسی جهت تشخیص کیفی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع انسان می باشد.