کاربردهای بالینی

Appoptotic Cell removal

حضور اسپرم‌های مرده در آماده‌سازی نمونه‌ی اسپرم برای لقاح مصنوعی و یا مطالعات دیگر، کیفیت نمونه را به ‌شدت کاهش می‌دهد. متأسفانه، تکنیک‌های رایج و معمولی به منظور آماده‌سازی اسپرم قادر نیستند که اسپرم‌های آپوپتوز شده را به طور کامل از اسپرم‌های سالم جدا کنند.
Annexin V MicroBeads در ترکیب با تکنولوژی مکس به منظور جداسازی انتخاب شده‌ی اسپرم‌های مرده از نمونه‌ی اولیه به کار می‌رود. با این روش حتی اسپرماتوزواهای مرده‌ی اولیه هم به طور کامل تخلیه می‌شوند.