کاربردهای بالینی

CliniMACS system

سیستم‌های CliniMACS یکسری برنامه‌های انعطاف‌پذیر را برای جداسازی هر نوع سلول را پیشنهاد می‌کند. این دستگاه‌ها و سیستم‌ها امکان انتقال کاربردهای آزمایشگاهی را به کاربردهای بالینی در زمینه‌ی سلول‌درمانی امکان‌پذیر می‌کند.