کاربردهای بالینی

CryoMACS Freezing Bag

CryoMACS® Freezing Bag در یک کیفیت ثابت شده، دستکاری راحت، یک قدم درست به سمت cryopreservation مطمئن می‌باشد. این محصولات به‌منظور فریز و نگهداری کردن نمونه در دمای بسیار پایین به‌کار می‌روند.

(CryoMACS DMSO 10 (EP, USP نیز یکی دیگر از محصولات میلتنی می‌باشد که به‌منظور فریز نمونه برای مدت طولانی در دمای بسیار پایین به‌کار می‌رود.