کاربردهای بالینی

Graft engineering

در حالی که پیوند سلول های بنیادی خون ساز  (HSC) در حال حاضر یکی از راهکار‌های مؤثر برای درمان بسیاری از بیماران با وضعیت وخیم می‌باشد یعنی بیمارانی که شرایط را برای پیوند اتولوگ دارند ولی دهنده‌ی مشابه برای پیوند سلول‌های بنیادی را ندارند. با این حال یکی از محدودیت‌های بزرگ این روش ایجادGVHD  بعد از پیوند به بیمار و رد پیوند است. سیستم CliniMACS ابزارهای مؤثری را برای حذف کردن سلول‌های T، زیرگروه‌های T ، سلول‌های B و دیگر سلول‌های ناخواسته از سلول‌هایHSC  را فراهم می‌کند و در نتیجه بسیاری از مشکلات رد پیوند رفع می‌شود.

دو محصول برای غنی‌سازی سلول‌ها وجود دارد که عبارت‌اند از:

CliniMACS CD34: به‌منظور غنی‌سازی کردن سلول‌های CD34+ از مجموعه‌ی  HSCبه‌کار می‌رود. این ماده سبب تخلیه‌ی غیرمستقیم سلول‌های T نیز می‌شود.

CliniMACS CD133: این ماده نیز به‌همین منظور به‌کار می‌رود. علاوهب بر این، برای اهداف مهندسی بافت نیز به کار می‌رود.