کاربردهای بالینی

MACS Clinical Flow Cytometry

واقعی بودن نتایج فلوسایتومتری شما به شدت به عملکرد  آنتی بادی کونژوگه‌ی به‌کار رفته وابسته است. بدین دلیل است که کیفیت تنها عامل مهم در یک مطالعه‌ی تحقیقاتی نیست بلکه  حتی بیشتر از آن در یک مطالعه‌ی بالینی عامل مهم و اساسی به شمار می‌رود.