کاربردهای بالینی

MACS GMP Products

کیفیت مواد آغازین مطالعه به شدت بر روی نتایج نهایی تحقیق شما تاثیر می‌گذارد. به‌منظور گسترش مطالعاتی که شامل سلول درمانی می‌باشند، رویه‌های دقیق مطابق با دستورالعمل GMP اجباری هستند. تمامی مواد به‌کار رفته از جمله آنتی بادی، آنتی ژن‌، سایتوکاین‌، محیط کشت سلول و کیسه‌های کشت سلول باید به طور کامل بر اساس استانداردهای GMP ساخته شوند. محصولات GMP مکس تحت نظارت سیستم ISO 13485 تولید و تست شده‌اند.

Machine (closed)
Depth: 21.5 in (55 cm)
Height: 17 in (43 cm)
Depth: 12 in (30.5 cm)
Machine (open)
Width: 21.5 in (55 cm)
Height: 26.5 in (68.5 cm)
Depth: 21.5 in. (55 cm)
Weight of machine
۵۶ lb (25 kg)
Construction
Sheet metal
Electrical voltage
۱۱۰-۱۲۰ VAC ±۱۰%, ۵ amps and 220-240 VAC ±۱۰%
Switch selectable
Operating frequency
۴۷-۶۳ Hz
Centrifuge speed
۴۸۰۰-۷۰۰۰ rpm (varies with protocol)
Pump speed
Draw 20-100 mL/min
Return 20-150 mL/min
MCS®+ ۸۱۵۰ System
۰۸۱۵۰-۱۱۰-E
Collection Set, 2RBC, Filtered
۰۸۳۲F-00
Collection Set, 2RBC
۰۰۸۳۲-۰۰
Collection Set, RBC-P
۰۰۸۲۲-۰۰
Collection Set, RBC-2P
۰۰۸۲۲-۲P
Stand
۰۷۰۱۰-۰۰
Transport Case
۰۹۰۱۲-۰۰
Filtration Pole
۰۸۱۷۰-۰۰
General Operator’s Manual
۴۸۵۲۳-۰۰
Tool Kit
۳۶۸۴۱-۰۰