کاربردهای بالینی

Tissue Regeneration

سلول‌های بنیادی اتولوگ هدف خوبی به‌منظور استراتژی‌های طب بازساختی می‌باشند. شرکت Miltenyi محصولاتی را به‌منظور غنی‌سازی سلول‌های بنیادی هماتوپویتیک و غیرهماتوپویتیک عرضه می‌کند. سلول‌های بنیادی می‌توانند به‌وسیله‌ی روش‌هایی مثل استفاده از CliniMACS Prodigy و CliniMACS Plus Instrumentغنی‌سازی شوند.

Machine (closed)
Depth: 21.5 in (55 cm)
Height: 17 in (43 cm)
Depth: 12 in (30.5 cm)
Machine (open)
Width: 21.5 in (55 cm)
Height: 26.5 in (68.5 cm)
Depth: 21.5 in. (55 cm)
Weight of machine
۵۶ lb (25 kg)
Construction
Sheet metal
Electrical voltage
۱۱۰-۱۲۰ VAC ±۱۰%, ۵ amps and 220-240 VAC ±۱۰%
Switch selectable
Operating frequency
۴۷-۶۳ Hz
Centrifuge speed
۴۸۰۰-۷۰۰۰ rpm (varies with protocol)
Pump speed
Draw 20-100 mL/min
Return 20-150 mL/min
MCS®+ ۸۱۵۰ System
۰۸۱۵۰-۱۱۰-E
Collection Set, 2RBC, Filtered
۰۸۳۲F-00
Collection Set, 2RBC
۰۰۸۳۲-۰۰
Collection Set, RBC-P
۰۰۸۲۲-۰۰
Collection Set, RBC-2P
۰۰۸۲۲-۲P
Stand
۰۷۰۱۰-۰۰
Transport Case
۰۹۰۱۲-۰۰
Filtration Pole
۰۸۱۷۰-۰۰
General Operator’s Manual
۴۸۵۲۳-۰۰
Tool Kit
۳۶۸۴۱-۰۰