کاربردهای پژوهشی

کشت و رشد سلولی مکس

رنج وسیعی از محیط های کشت برای تحریک ، رشد و تمایز سلول های انسانی ، موشی و پریماتی وجود دارد. آنتی ژن ها ، سایتوکاین های نوترکیب و محیط های کشت سلولی طبق دستور العمل های GMP  تولید می شوند تا امکان ورود مستقیم به تحقیقات بالینی را امکان پذیر کنند.

  • Meida
  • Stem cell media
  • Other media

Stem cell media   شامل مجموعه ی کاملی از محیط های کشت می باشند که زمینه را برای رشد

MSCو  HSc  و به علاوه امکان ورود آزمایشات به فاز بالینی را فراهم می آورند.

  • Cytokines and growth factors

Miltenyi مجموعه ی وسیعی از سایتوکاین های نوترکیب و فاکتور های رشد را تولید کرده .کیفیت این محصولات از آن جهت که روی رشد و بیولوژی سلول به  شدت تاثیر می گذارند اهمیت زیادی دارد و عملکرد این مواد در شرایط مختلف آزمایش شده و از کیفیت این محصولات اطمینان لازم حاصل گردیده.

این سایتوکاین ها برای کاربرد هایی مثل کشت  ،مطالعات تمایز سلولی و آنالیز عملکرد های سلول به خصوص در زمینه های ایمنولوژی ،نورولوژی و مطالعات استم سل ها تولید شده اند.