تست FOB

تست FOB

بسیاری از بیماری ها می توانند موجب خون مخفی در مدفوع شوند که به عنوان FOB  شناخته می شود. در مراحل اولیه ی مشکلات گوارشی نظیر سرطان کولون، زخم معده، بواسیر، کولیت، دایورتی کولیت و … ممکن است علائم آشکاری جز خون مخفی نداشته باشند؛ روش قدیمی گایاک، حساسیت و اختصاصیت کمی را دارا می باشد و برای انجام تست، رژیم غذایی خاصی باید رعایت گردد. کیت تشخیص سریع  FOB  با روش ارزیابی ایمونو اسی با خاصیت اتصال ساندویچی  قادر به تشخیص خون مخفی به میزان  ng/ml50 و بیشتر یا g/gµ ۶ مدفوع می باشد و بر خلاف تست گایاک، رژیم غذایی بر روی تست اثری ندارد.این تست جهت تشخیص سریع و کیفی خون مخفی در مدفوع بکار برده می شود که برای استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه تشخیص طبی (in vitro) می باشد.